Avis Legal

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB DE DENOMINACIÓ SOCIAL DE L’EMPRESA Ethic Logistic, S.L.

ETHIC LOGISTIC, S.L. B25787722, PLAÇA PROGRÉS 2, ALTELL 5 25730 ARTESA DE SEGRE, Empresa inscrita al REGISTRE MERCANTIL DE LLEIDA el 05-11-14, TOM 1398, FOLI 171, INSCRIPCIÓ 1, FULL L28074 (en endavant Ethic Logistic, S.L.) Posa a disposició al seu lloc web ethiclogistic.com determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del lloc web de Ethic Logistic, S.L. per part dels USUARIS que accedeixin a aquest. Les presents condicions generals se li exposen a l’USUARI en el lloc webethiclogistic.com en totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada que un usuari introdueix les seves dades en els formularis existents, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d’internet, no podent l’USUARI introduir les seves dades sense que s’hagi produït aquesta acceptació.

L’accés al lloc web de Ethic Logistic, S.L. implica sense reserves l’acceptació de les presents condicions generals d’ús que l’USUARI afirma comprendre en la seva totalitat. L’usuari es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s’ofereixen en el mateix per a la realització de activitats contràries a la llei ia respectar en tot moment les presents condicions generals.

PRIMERA CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

1.1.-La utilització del lloc web de Ethic Logistic, S.L. no comporta l’obligatorietat d’inscripció de l’USUARI, excepte si aquest USUARI desitgi utilitzar la base de dades d’articles existents en ethiclogistic.com on caldrà que es registri cobrint un formulari bàsic, aquesta subscripció es regirà per les condicions generals específiques. Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc. Expressament Ethic Logistic, S.L. prohibeix els següents:
1.1.1.- Realitzar accions que puguin produir al lloc web oa través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes de Ethic Logistic, S.L. o a tercers.
1.1.2.- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius ( “spamming”) o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa ( “mail bombing”).
1.2.- Ethic Logistic, S.L. podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals- veure clàusula cinquena.

SEGONA CONTINGUTS. Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

2.1.- Ethic Logistic, S.L. utilitzant fonts internes i externes de tal manera que Ethic Logistic, S.L. únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.
2.2.- Ethic Logistic, S.L. es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web.

TERCERA DRETS D’AUTOR I MARCA

Ethic Logistic, S.L. és una marca registrada. Queda prohibida la utilització aliena per qualsevol mitjà de la marca de Ethic Logistic, S.L., que inclou tant el nom com el logotip, excepte consentiment exprés de Ethic Logistic, S.L.. Queden reservats tots els drets. A més, el lloc web de Ethic Logistic, S.L. els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web- es troba plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de Ethic Logistic, S.L.

QUARTA JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Lleida, renunciant l’USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

CINQUENA

En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, la resta es mantindran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. Ethic Logistic, S.L. podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de Ethic Logistic, S.L.